<
>
0492 - 33 15 89
Webshop
Evenementen
Login
Actueel programma
Actuele standen
Actuele uitslagen
Actuele verslagen
SV Lierop tweets
Uitnodiging ALV donderdag 1 november

Lierop,  oktober 2018
Aan de leden van Sportvereniging Lierop,

Bij deze nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse ALGEMENE LEDENVERGADERING, die zal worden gehouden op donderdag 1 november 2018 a.s. aanvang 21.00 uur, in de kantine van Sportpark de Renkant.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststelling aantal bestuursleden
3. Vaststellen notulen Algemene Vergadering van 26 oktober 2017. De notulen liggen ter inzage op het secretariaat en in de bestuurskamer
4. Jaarverslag 2017/ 2018
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing nieuwe kascommissie.
Zitting in de kascommissie hebben Frank van den Einden, Thijs van den Boomen en Bart Sijbers. Frank van den Einden is aftredend en niet herkiesbaar.
Nieuwe kandidaten kunnen zich voor of tijdens de vergadering melden bij het bestuur.
7. Presentatie balans
8. Instemmen met afrekening 2017 / 2018
9. Instemmen met de begroting voor 2018 / 2019


PAUZE

10. Investeringsplan
11. Bestuursverkiezingen
Rooster van aftreden:
Aftredend en herkiesbaar: Dirk van Vlokhoven en Roel Leenen.
Aftredend en niet herkiesbaar: Bert van Lieshout.
Het bestuur stelt voor Ralf van de Laar te benoemen als penningmeester. Nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen zich voor 25 oktober 2018 melden bij het bestuur.
12. Voorstellen leden
Leden kunnen tot 25 oktober 2018 schriftelijk voorstellen indienen bij het secretariaat.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Het bestuur vertrouwt erop alle leden op deze vergadering te mogen begroeten. Bij verhindering gelieve af te melden bij het secretariaat: e-mail: secretaris@svlierop.nl / tel. 06-42683091

Namens het bestuur,
de Secretaris,

 

Lees verder
Lees minder
Week van de scheidsrechter

Ook SV Lierop staat stil bij de week van de scheidsrechter. In deze week worden alle scheidsrechters in Lierop namelijk extra bedankt voor het leiden van de wedstrijden, want je weet het: Voetballen zonder scheidsrechter, daar is geen bal aan!

 
 
Lees verder
Lees minder
Sponsoren
<
>
  Omhoog
Copyright SV Lierop · 2017 · Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop · Privacystatement